Azimech

Algemene Voorwaarden

 

Een exemplaar van deze voorwaarden kan ook worden opgevraagd via www.azimech.nl.

Artikel 1 – Definities

De hieronder genoemde begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenissen, ongeacht of zij in enkelvoud dan wel meervoud worden gebruikt:

a) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Azimech inclusief alle wijzigingen hiervan, mits die overeenkomstig artikel 2.3 van deze voorwaarden bekend zijn gemaakt;

b) Azimech: Azimech Consultancy BV, gevestigd te Delft en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 61780588;

c) Cliënt: U, de natuurlijke- of rechtspersoon die de Opdracht verstrekt, evenals gelieerde rechtspersonen die als moeder-, zuster- of dochtermaatschappij aangemerkt kunnen worden;

d) Opdracht: de schriftelijke opdracht van de Cliënt aan Azimech tot het verrichten van Werkzaamheden;

e) Overeenkomst: een schriftelijke document dat de Opdracht, deze Algemene Voorwaarden en mogelijke aanpassingen daarvan omvat;

f) Vertrouwelijke Informatie: informatie welke betrekking heeft op of verband houdt met de onderneming of bedrijfsvoering van Cliënt, welke informatie bijdraagt aan het concurrentievermogen van Cliënt en welke informatie door Cliënt als vertrouwelijk is aangemerkt jegens Azimech;

g) Website: www.azimech.nl;

h) Werkzaamheden: de activiteiten die Azimech zal uitvoeren voor Cliënt en welke nader zijn gespecificeerd in de Overeenkomst.

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding van de opdracht

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen die Azimech voert alsook op alle aanbiedingen die Azimech doet. Iedere Overeenkomst wordt gesloten onder integrale verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden. Andere voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden worden hierbij van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze expliciet, gespecificeerd en schriftelijk zijn overeen gekomen in de Overeenkomst.

2.2 Een niet tot een bepaalde (rechts)persoon gerichte aanbieding of prijsopgave van Azimech is vrijblijvend en herroepelijk en dient te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht Het staat Azimech vrij om om haar moverende redenen van redenen een Opdracht niet te aanvaarden.

2.3 Azimech is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden waar redelijkerwijs mogelijk vier (4) weken voor de inwerkingtreding ervan aangekondigd op de Website.

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Azimech stelt zich ten doel om de praktijk van (juridisch) adviseur uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin van het woord. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden zal Azimech de zorg in acht nemen die een goed opdrachtnemer betaamt. Azimech zal de Werkzaamheden in beginsel zelfstandig en altijd naar haar beste vermogen uit voeren.

3.2 Azimech is gerechtigd om bij de uitvoering van een Overeenkomst derden te betrekken die niet direct of indirect aan de Azimech zijn verbonden, mits Cliënt hier voorafgaande goedkeuring aan heeft gegeven.

3.3 Azimech houdt de Cliënt op de hoogte van de wijze waarop de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Desgevraagd doet Azimech aan de Cliënt verslag van de wijze waarop hij zich van de Werkzaamheden heeft gekweten.

Artikel 4 – Tarifering en betaling

4.1 Alle prijzen en andere tarieven die door of namens Azimech worden opgegeven zijn exclusief BTW.

4.2 Betaling door Cliënt dient te geschieden overeenkomstig de in de Overeenkomst vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient de betaling te geschieden in euro’s binnen vijftien (15) kalenderdagen na de factuurdatum. Het totale bedrag dient te worden voldaan zonder enige inhouding of verrekening op de door Azimech aan te wijzen bankrekening.

4.3 Door Azimech gemaakte reiskosten zullen niet aan de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij een lager uurtarief is overeen gekomen in de Overeenkomst dan het door Azimech gehanteerde basistarief. Azimech is voorts gerechtigd de in redelijkheid ten behoeve van Cliënt te maken overige onkosten die niet in het basistarief zijn verwerkt, aan de Cliënt in rekening te brengen.

4.4 Het in rekening te brengen tarief wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, 2015=100, berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

4.5 Azimech behoudt zich het recht voor om krachtens de Overeenkomst, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

4.6 Indien de Client zijn betalingsverplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Azimech, haar wettelijke vertegenwoordigers, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden kunnen door Cliënt slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade aan zaak of persoon. Het maximumbedrag dat Azimech in totaal aan schadevergoeding verschuldigd kan zijn jegens Cliënt betreft de totale som aan vergoedingen zoals deze is vastgelegd in de Overeenkomst voor betreffende Werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid direct voort vloeit.

5.2 Alle aanspraken van Cliënt tot schadevergoeding vervallen binnen twaalf (12) maanden nadat de betreffende Werkzaamheden zijn verricht waaruit gestelde aansprakelijkheid van Azimech voort vloeit.

Artikel 6 – Tussentijdse beëindiging van de Opdracht

6.1 De Overeenkomst kan door Cliënt schriftelijk tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

6.2 De Overeenkomst kan door Azimech tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

6.3 De Cliënt is gehouden de vergoeding aan Azimech te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte Werkzaamheden.

6.4 Wanneer de Overeenkomst op enigerlei wijze eindigt, blijven artikel 1, 3.1, 5, 7, 8 en 9 onverkort van kracht.

Artikel 7 – Geheimhouding.

7.1 Wanneer Azimech Vertrouwelijke informatie ontvangt van Cliënt, zal zij deze voor de duur van drie (3) jaar als confidentieel behandelen en niet aan derden kenbaar maken, tenzij sprake is van een van de volgende uitzonderingsgevallen:

a) De Vertrouwelijke informatie was reeds bij Azimech bekend voordat deze informatie onder geheimhouding aan Azimech werd verstrekt door Cliënt; of

b) De Vertrouwelijke informatie is reeds in het publiek domein gekomen, behoudens als gevolg van schending van een geheimhoudingsverplichting door of namens Azimech; of

c) Azimech gehouden is tot openbaarmaking ingevolge een wettelijke verplichting of een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijke uitspraak; of

d) Cliënt voorafgaande schriftelijke toestemming tot openbaarmaking heeft gegeven.

7.2 Indien de Overeenkomst eindigt, zal Azimech ieder gebruik van de Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk staken en gestaakt houden.

7.3 Indien Azimech ingevolge een wettelijke verplichting of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak gehouden is tot openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie van Cliënt, dan zal zij Cliënt daar onmiddellijk van in kennis stellen teneinde Cliënt in staat te stellen om te goeder trouwe alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ter beperking van de schade welke het gevolg zal zijn van deze openbaarmaking.

7.4 Azimech mag weigeren om specifieke informatie in ontvangst te nemen, indien kennis daarvan niet benodigd is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden of deze informatie slechts rechtmatig door Cliënt verstrekt kan worden nadat hiervoor de juiste vergunningen zijn verkregen van daartoe bevoegd gezag.

Artikel 8 – Bijlagen en rangorde

8.1 Indien er strijdigheid blijkt te bestaan tussen de inhoud van de Overeenkomst en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, dan geldt de regeling zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 9 – Rechtskeuze en geschillenbeslechting

9.1 Alle rechtshandelingen die onder deze Algemene Voorwaarden worden verricht, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

9.2 Indien een geschil ontstaat tussen Cliënt en Azimech dan zullen zij trachten dat minnelijk op te lossen. Indien het niet lukt om een minnelijke oplossing te vinden, dan zal dat geschil worden voor gelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Geef een reactie